Tiền Đặt Cọc An Ninh -Tờ

Authored By: Texas RioGrande Legal Aid
Read this in:
English
Spanish / Español
Chinese / 中文
Contents
Thông tin Tải về - PDF Tải về - WORD Thông Tin

Thông tin

Tiền Đặt Cọc An Ninh -Tờ

 

 

Tiền đặt cọc an ninh là gì? 

Tiền đặt cọc an ninh là tiền do người thuê nhà trả trước cho chủ nhà để kiểm soát hư hỏng nhà cửa có thể xảy ra. Tiền thuê nhà, phí đăng ký, tiền thuê nhà trả trước và các khoản phí không hoàn lại không được xem như là tiền đặt cọc an ninh. Trừ khi quý vị sống ở nhà công cộng hoặc nhà được trợ cấp, không có giới hạn nào về khoản tiền phải trả cho tiền đặt cọc an ninh.

 

Tôi có thể trừ tiền đặt cọc này vào tiền thuê nhà tháng trước của tôi không?   

Không. Tiền đặt cọc an ninh tách biệt với các khoản thanh toán tiền thuê nhà và áp dụng các luật khác nhau. Luôn thanh toán tiền thuê nhà của quý vị. Việc không thanh toán bất kỳ phần nào của tiền thuê nhà tháng trước có thể khiến quý vị phải trả cho chủ nhà gấp ba lần số tiền thuê nhà mà quý vị không trả. Nếu quý vị nợ tiền thuê nhà và không có tranh chấp về khoản tiền mà quý vị nợ, chủ nhà có thể giữ tiền đặt cọc an ninh cho khoản tiền mà quý vị nợ. Nếu quý vị rời đi trước khi hết hợp đồng thuê nhà, chủ nhà có thể trừ khoản phí cho thuê lại từ tiền đặt cọc an ninh của quý vị. Không có giới hạn về khoản phí cho thuê lại nhưng nếu khoản này không hợp lý thì nó có thể là phạm pháp.

 

Khi nào chủ nhà có thể chiếm giữ tiền đặt cọc an ninh của tôi cho những hư hại?   

Tiền đặt cọc chỉ có để được dùng để tu sửa hư hại đáng kểđối với nhà cửa trừ khi có những khoản tiền phải trả thêm đã đề cập đến trong hợp đồng thuê nhà. Chủ nhà của quý vị không thể giữ lại tiền đặt cọc cho các hư hại do người thuê nhà trước gây nên, hoặc sự hao mòn và hư hỏng thông thường đối với nhà cửa.

·         Hao mòn và hư hỏng thông thường –Thảm rách, sơn bong, hoặc đồ đạc cố định bẩn là những ví dụ. 

·         Hư hại “đáng kể” - Hư hại do tai nạn, sự bất cẩn, hoặc lạm dụng nhà cửa. Cửa sổ vỡ, lỗ trên tường, hoặc một vết bẩn lớn trên thảm là những ví dụ. Quý vị phải chịu trách nhiệm ngay cả nếu hư hại đó do khách gây ra.

·         Những khoản tiền phải trả trong hợp đồng thuê nhà –Hợp đồng thuê nhà của quý vị có thể có những khoản tiền phải trả đặc biệt có thể được tách riêng khỏi tiền đặt cọc an ninh. Ví dụ, nếu hợp đồng thuê nhà của quý vị nói rằng quý vị không thể sơn tường nhưng quý vị vẫn sơn, thì tiền đặt cọc của quý vị có thể bị giữ lại một phần làm phí sơn lại.

 

Tôi có thể nhận hoàn lại tiền đặt cọc an ninh của mình bằng cách nào?

 

Hãy bảo vệ các quyền lợi của quý vị, và tuân thủ các điều khoản của hợp đồng thuê nhà.

 

Trước khi dọn nhà đến:

Trước khi dọn nhà đi:

Khi dọn đi:

-Đọc kỹ hợp đồng thuê nhà về những khoản tiền phải trả có thể bị chiếm giữ, như là phí sơn lại. Quý vị có thể thỏa hiệp những điều này trước khi ký.

-Kiểm tra kỹ nhà cửa cùng với chủ nhà.

-Chụp ảnh hư hại có sẵn hoặc những tu sửa cần thiết.

-Lập một danh sách về những hư hại có sẵn và đưa chủ nhà ký nếu có thể. 

-Kiểm tra hợp đồng thuê nhà của quý vị đề phòng hợp đồng quy định khác, nhưng tốt hơn là nên thông báo cho chủ nhà bằng văn bản ít nhất 30 ngày trước ngày quý vị dọn đi. Giữ một bản lưu thông báo này.

- Nếu quý vị không thông báo trước 30 ngày, hãy kiểm tra hợp đồng thuê nhà. Một số hợp đồng có yêu cầu thông báo bằng văn bản về việc rời đi để hoàn trả lại tiền đặt cọc an ninh, nhưng điều này phải được gạch dưới hoặc in đậm.

-Kiểm tra kỹ lần cuối với chủ nhà. Yêu cầu chủ nhà cung cấp một danh sách được ký xác nhận về hư hại đối với nhà cửa và giữ một bản lưu. Nếu chủ nhà không dẫn quý vị đi xem nhà, hãy kiểm tra kỹ chỗ ở với một người bạn. 

-Chụp ảnh hoặc quay video về nhà cửa và tình trạng của nhà.

-Trả lại tất cả chìa khóa cho chủ nhà.

-Đưa/gửi chủ nhà địa chỉ tiếp theo của quý vịbằng văn bản. (Đó không cần thiết phải là nơi quý vị sống, chỉ là một nơi tin cậy để nhận thư.) Giữ một bản lưu thông báo này. Chủ nhà của quý vị có 30 ngày kể từ ngày quý vị dọn đi (hoặc ngày quý vị gửi thông báo địa chỉ mới của quý vị, tùy cái nào đến sau) để gửi hoàn lại tiền đặt cọc an ninh của quý vị.

Nếu tôi đã chuyển đi và chủ nhà vẫn không hoàn lại tiền đặt cọc của tôi thì sao? 

Chủ nhà của quý vị có 30 ngày kể từ ngày quý vị dọn đi (hoặc 30 ngày kể từ ngày quý vị gửi thông báo địa chỉ tiếp theo của quý vị) để hoàn lại tiền đặt cọc an ninh của quý vị. Nếu chủ nhà giữ lại tiền đặt cọc để tu sửa, quý vị có quyền nhận được một danh sách bằng văn bản,ghi thành từng mụcvề những hư hại và chi phí tu sửa và số dư tiền đặt cọc của quý vị sau khi đã trừ đi chi phí tu sửa này. Nếu quý vị không đồng ý với những khoản khấu trừ này hoặc tiền đặt cọc của quý vị không được hoàn lại, quý vị có thể kiện ra tòa án những khiếu nại nhỏ để đòi lại toàn bộ số tiền. Liên hệ với Tòa Án Hòa Giải trong khu vực của nhà đó để có hướng dẫn và các biểu mẫu. Để được trợ giúp thêm từ Cố Vấn Người Thuê Nhà Texas, truy cập www.texastenant.org.

 

© TRLA 2013  

Tải về - PDF

Tải về - WORD

Last Review and Update: Feb 19, 2015