Phúc Lợi Công Cộng

Authored By: Texas RioGrande Legal Aid
Read this in:
English
Spanish / Español
Chinese / 中文
Contents
Thông Tin Tải về-WORD Tải về - WORD Thông Tin

Thông Tin

Phúc Lợi Công Cộng

 

“Phúc lợi công cộng” là gì? 

“Phúc lợi công cộng” là thực phẩm, hỗ trợ y tế và tài chính cho những người đủ điều kiện căn cứ trên nhu cầu. Các chương trình phúc lợi được vận hành bởi Bang Texas gồm có:

·         Thực phẩm -Phúc lợi thực phẩm SNAP (tem phiếu thực phẩm) giúp người ta mua hàng tạp phẩm. Phúc lợi SNAP khẩn cấp có thể được cung cấp trong vòng 24 giờ. Những người nhận SNAP được cấp Thẻ Lone Star, thẻ này có thể được sử dụng như một thẻ ghi nợ tại máy tính tiền của các cửa hàng thực phẩm và một số chợ của nông dân.

·         Hỗ trợ tiền mặt-Hỗ Trợ Tạm Thời Cho Các Gia Đình Nghèo (Temporary Assistance for Needy Families, TANF) giúp những gia đình có con dưới 18 tuổi có thể thanh toán những thứ như thực phẩm, quần áo và
nhà ở.

·         Sức khỏe và Y tế -Các chương trình khác nhau cung cấp hỗ trợ bằng các hóa đơn y tế cho bác sĩ, bệnh viện và dược phẩm. Các chương trình này gồm có: Bảo hiểm Medicaid cho trẻ em, Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Trẻ Em (CHIP), Medicaid hay CHIP cho phụ nữ mang thai và Medicaid cho người đang chăm sóc trẻ em. Chương trình y tế dành cho phụ nữ của Texas cung cấp cho những phụ nữ thu nhập thấp tuổi từ 18 đến 44 các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, kiểm tra sức khỏe và tránh thai. Chương trình Medicaid “Waiver” giúp những người khuyết tật và người già cần chăm sóc y tế tại nhà, các thiết bị y tế, và các dịch vụ đặc biệt khác. Chương trình Medicaid Savings thanh toán phí bảo hiểm Medicare và những khoản đồng thanh toán y tế cho những người nhận Medicare thu nhập thấp.

Các chương trình phúc lợi được vận hành bởi chính phủ liên bang gồm có: 

·         Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (Supplemental Security Income, SSI)- SSI là một chương trình dựa trên nhu cầu cung cấp hỗ trợ tiền mặt và Medicaid cho những người lớn thu nhập thấp và trẻ em bị lão hóa, mù hoặc khuyết tật.

·         Bảo Hiểm Khuyết Tật An Sinh Xã Hội (Social Security Disability Insurance, SSDI) – cung cấp các phúc lợi bằng tiền mặt và Medicare cho quý vị nếu quý vị là “công nhân được bảo hiểm”. Công nhân được bảo hiểm là người có lịch sử làm việc đáng kể cùng với Chính Quyền An Sinh Xã Hội trong vòng 10 năm trước khi bị khuyết tật. Những người phụ thuộc nhất định của một người nhận SSDI cũng có thể đủ tư cách nhận các phúc lợi bằng tiền mặt.

·         Hưu Trí An Sinh Xã Hội và Medicare– thanh toán phúc lợi bằng tiền mặt dựa trên những đóng góp được thực hiện thông qua việc khấu trừ từ ngân phiếu trả tiền lương của quý vị. Tuổi sớm nhất quý vị có thể nhận hưu trí An Sinh Xã Hội là 62. Tuổi sớm nhất quý vị có thể nhận Medicare là 65 (nếu quý vị nhận SSDI thì sớm hơn). Để biết thông tin về An Sinh Xã Hội và các phúc lợi Medicare, truy cập www.ssa.gov.

·         Phúc Lợi Của Cựu Chiến Binhdành cho những thành viên hoặc cựu thành viên của lực lượng vũ trang. Nếu quý vị là một Cựu Chiến Binh, hãy truy cập www.va.govđể xem những phúc lợi nào có thể được áp dụng cho quý vị.

Tôi xin phúc lợi này như thế nào?Hầu hết những người xin phúc lợi không cần phải tự xin. Texas cho phép xin phúc lợi của bang trực tuyến tại www.YourTexasBenefits.com, hoặc gọi 2-1-1 để tìm văn phòng gần quý vị nhất. Để xin Chương Trình Y Tế Của Phụ Nữ Texas, hãy truy cập http://www.texaswomenshealth.orghoặc gọi
1-800-335-8957. Để xin trợ cấp phúc lợi An Sinh Xã Hội, truy cập www.ssa.govhoặc tự xin tại văn phòng An Sinh Xã Hội. Để tìm văn phòng gần quý vị nhất, truy cập trang mạng SSA hoặc gọi 2-1-1.

Tôi cần những gì để xin?

Quý vị phải cung cấp thông tin về bất kỳ thu nhập nào quý vị nhận bao gồm tiền cấp dưỡng con cái, các nguồn tài chính mà quý vị có như tiền mặt và tài khoản ngân hàng, tài sản quý vị sở hữu, bất kỳ phúc lợi công cộng nào khác quý vị đang nhận hoặc đã nhận trước đây, cũng như quý vị tiêu bao nhiêu tiền cho việc thuê nhà, các hoá đơn tiện ích, chăm sóc con cái và các chi phí hàng tháng khác. Quý vị có quyền nhận thông báo bằng văn bản nếu đơn xin của quý vị được xem là chưa hoàn chỉnh. Thông báo phải cho quý vị biết còn thiếu thông tin gì, và cho quý vị thời hạn cuối cùng để cung cấp thông tin còn thiếu đó.            

Điều gì xảy ra nếu đơn xin của tôi bị từ chối?

Quý vị có quyền nhận quyết định bằng văn bản có hướng dẫn cách kháng cáo nếu phúc lợi của quý vị bị từ chối, chấm dứt, hoặc bị giảm. LƯU Ý: Nếu quý vị bỏ lỡ hạn cuối để khiếu nại, quyết định của cơ quan sẽ là quyết định cuối cùng và quý vị sẽ phải nộp đơn mới.

Tôi có được quyền trợ giúp về pháp luật?

Quý vị không có quyền có luật sư tự do, nhưng quý vị có quyền có một đại diện pháp lý (người này không phải là luật sư) để giúp quý vị kháng cáo. Nếu tiếng Anh của quý vị hạn chế, quý vị có quyền có một thông dịch viên mà không mất chi phí.

Tải về-WORD

Tải về - WORD

Thông Tin

Thông tin hữu ích liên quan

Tìm Nó ở đây

Last Review and Update: Jul 15, 2014