Sửa đổi Cấp dưỡng con cái, Quyền nuôi giữ và thăm con

Authored By: Texas RioGrande Legal Aid
Read this in:
English
Spanish / Español
Chinese / 中文
Contents
Thông Tin Tải về-WORD Tải về-PDF Thông Tin

Thông Tin

Sửa đổi Cấp dưỡng con cái, Quyền nuôi giữ và thăm con

Làm thế nào để thay đổi phán quyết về quyền nuôi con và thăm nom con? 

Quý vị có thể thay đổi phán quyết bằng cách khởi kiện để thay đổi mối quan hệ cha mẹ-con. Cha hoặc mẹ (hoặc người không phải là cha mẹ được tòa cho phép nuôi con hoặc thăm con) có thể đệ đơn để thay đổi phán quyết trước đây của tòa án. Việc sửa đổi có thể bao gồm thay đổi quyền nuôi con, thăm con và sở hữu (“thăm viếng”), cấp dưỡng cho con – bất kỳ thay đổi nào có thể chứng minh là có lợi ích tốt nhất cho trẻ. Trừ khi các bên đồng ý, người khởi kiện (người muốn thay đổi) phải cho thấy:

·         những thay đổi đem đến lợi ích tốt nhất cho con, VÀ

·         hoàn cảnh của con, hoặc cha/mẹ (hoặc người khác có quyền hợp pháp với con) đã thay đổi đáng kể và quan trọng từ lần phán quyết cuối, HOẶC

·         người có quyền nuôi con cho phép người khác (người khởi kiện) nuôi con ít nhất 6 tháng, HOẶC

·         con từ 12 tuổi trở lên sẽ nói với thẩm phán, (trong phòng của thẩm phán, không phải trong phòng xử án) người hoặc cha mẹ nào mà đứa con muốn ở cùng trong phần lớn thời gian.

            Nếu quý vị muốn thay đổiphán quyết về quyền nuôi con đã tuyên bởi tòa án chưa đầy một năm trước đây, quý vị phải cho thấy:

·         Môi trường hiện tại của con gây nguy hiểm cho sức khỏe thể chất của con hoặc gây phương hại đến sự phát triển cảm xúc của con, HOẶC

·         Cha mẹ (hoặc người giám hộ) đồng ý với sự thay đổi quyền nuôi con và thay đổi này là vì lợi ích tốt nhất cho con, HOẶC

·         Cha mẹ (hoặc người giám hộ) cho phép người khác có quyền nuôi con ít nhất 6 tháng và sự thay đổi này là vì lợi ích tốt nhất cho con.

Làm thế nào để thay đổi số tiền cấp dưỡng con cái?   

Tùy thuộc vào tình hình của quý vị, quý vị có thể:

·         Yêu cầu xem xét mức cấp dưỡng con cái từ Văn Phòng Tổng Chưởng Lý – Phòng Cấp Dưỡng Con Cái (Office of Attorney General, OAG) nếu như:

-- mức cấp dưỡng hiện nay cao hoặc thấp hơn các quy định cấp dưỡng con cái, và

-- phán quyết cuối cùng về việc cấp dưỡng con cái (phán quyết quý vị muốn thay đổi) đã được tuyên
3 năm trước đây.

·         Yêu cầu thay đổi xem xét tình trạng từ Văn Phòng Tổng Chưởng Lý nếu:

--Quý vị là cha hoặc mẹ hiện tại không có quyền nuôi con phải cấp dưỡng con theo phán quyết của tòa,

--cho đứa con hiện đang sống với quý vị.

·         Thuê luật sư riêng để thay đổi phán quyết về quyền nuôi con, cấp dưỡng và thăm viếng con bất kỳ lúc nào.

·         Sử dụng "Bộ Công Cụ Sửa Đổi" miễn phí tự điền từ www.texaslawhelp.orgđể sửa đổi bất kỳ lúc nào.

Nếu Văn Phòng Tổng Chưởng Lý (OAG) đã từng tham gia vào phán quyết mà hiện giờ quý vị muốn sửa đổi, quý vị bắt buộc phải gửi bản sao đơn kiến nghị sửa đổi và thông báo cho họ về bất kỳ phiên điều trần nào. Để biết thêm về việc sửa đổi và xem xét cấp dưỡng con cái của Văn Phòng Tổng Chưởng Lý (OAG): www.oag.state.tx.us/cs.

Việc này mất bao lâu?   

Nếu các bên đồng ý với sự thay đổi, điều này có thể được tuyên bố là một phán quyết đã được thỏa thuận, "không phản bác", có chữ ký của thẩm phán mà không cần tổ chức một phiên tòa. Nếu các bên không đồng ý, việc sửa đổi sẽ được tiến hành như một vụ kiện, gửi thông báo pháp lý chính thức tới đối phương và tổ chức một phiên tòa.

Nếu như phán quyết của tôi được tuyên từ một bang khác?    

Texas phải tôn trọng phán quyết tòa án của tiểu bang khác. Tòa án Texas không thể sửa đổi phán quyết về quyền nuôi con, cấp dưỡng hay thăm viếng con từ bang khác cho đến khi con cái đã sống ở Texas ít nhất 6 tháng. Chỉ trừ ngoại lệ duy nhất là tất cả các bên và con cái không còn sống ở bang đã ra phán quyết nữa. Nếu một bên vẫn sống ở bang khác, quý vị sẽ phải nộp đơn ở bang đó và yêu cầu tòa án cho phép vụ án được diễn ra ở Texas “để tiện lợi cho các bên và các nhân chứng.”Có một số ngoại lệ đối với các quy tắc cho các tình huống khẩn cấp có liên quan đến sự đe dọa nghiêm trọng cho trẻ.

Tải về-WORD

Tải về-PDF

Last Review and Update: May 22, 2014