Phá Sản theo Chương 13

Authored By: Texas RioGrande Legal Aid
Read this in:
English
Spanish / Español
Chinese / 中文
Contents
Thông Tin Tải về-WORD Tải về - PDF Thông Tin

Thông Tin

Phá Sản theo Chương 13

Phá sản là gì?

Phá sản là một tiến trình pháp lý trong đó một người không có khả năng thanh toán các hóa đơn của mình có thể được “khởi đầu mới”. Nộp đơn xin phá sản sẽ dừng ngay lập tức (gọi là “trì hoãn tự động”) tất cả các chủ nợ của quý vị khỏi việc đòi nợ từ quý vị cho đến khi các khoản nợ của quý vị đã được phân loại.

Phá sản theo Chương 13 là gì?

Không giống như Chương 7, trong đó hầu hết các khoản nợ được hủy bỏ, phá sản theo Chương 13 đòi hỏi người mắc nợ phảitrả lại một số hoặc tất cả các khoản nợ theo một kế hoạch trả nợ.Quá trình trả nợ có thể kéo dài 3-5 năm. Để đủ tiêu chuẩn, người mắc nợ phải có một nguồn thu nhập đều đặn để trả nợ. Thu nhập gồm có lương, cùng với các phúc lợi hưu trí, an ninh xã hội và khuyết tật. Trong Chương 13, một người tín thác phá sản được chỉ định để điều tra của cải của quý vị là hợp lý, giải quyết những đề nghị của chủ nợ, và trả tiền mặt các khoản nợ theo chương trình. Những khoản thanh toán của quý vị sẽ thông qua người tín thác, người tín thác giữ lại 10% phí và gửi khoản còn lại cho các chủ nợ của quý vị. Cuối phá sản theo chương 13, số dư các khoản nợ không bảo đảm (ví dụ như thẻ tín dụng) sẽ được hủy bỏ.

Chương 13 có yêu cầu “kiểm kê tài sản” không?

Không. Kiểm kê tài sản là một công cụ phân loại khả năng thích hợp đối với những người muốn trình đơn phá sản theo Chương 7. Việc kiêm kê này không bắt buộc đối với Chương 13, nhưng nhiều người không vượt qua kiểm kê tài sản Chương 7 lại trình đơn cho Chương 13 để thay thế.

Chương 13 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tín dụng của tôi?

Phá sản theoChương 13 đã hoàn thành sẽ được loại bỏ khỏi báo cáo tín dụng của quý vị nhanh hơn so với Chương 7. Phá sản theo Chương 7 hiện trên báo cáo tín dụng của quý vị trong vòng 10 năm nhưng phá sản theo Chương 13 sẽ hiện trên báo cáo tín dụng của quý vị trong vòng 7 năm kể từ ngày quý vị nộp đơn xin phá sản. Ví dụ, nếu quý vị hoàn thành kế hoạch Chương 13 trong 5 năm, việc này sẽ được lưu trong báo cáo tín dụng của quý vị chỉ trong vòng hai năm tiếp theo kể từ ngày thanh toán hết nợ. Tài khoản âm vẫn nằm trong báo cáo tín dụng của quý vị trong vòng bảy năm rưỡi.  Kiểm tra miễn phí báo cáo tín dụng của quý vị bằng cách truy cập www.annualcreditreport.com.

Chương 13 có thể làm gì?

Phá sản theo Chương 13 CÓ THỂ:

·         Cho phép người mắc nợ đôi khi không đủ tư cách cho Chương 7 sắp xếp lại tài sản của họ bằng cách giảm các khoản thanh toán hàng tháng cho chủ nợ.

·         Hủy bỏ những gì còn lại của khoản nợ không đảm bảo sau khi kế hoạch thanh toán Chương 13 đã kết thúc.

·         Tránh không để những người thu nợ đeo đẳng những khoản nợ điển hình được liệt kê khi phá sản.

·         Ngừng việc tịch thu tài sản thế chấp của nhà quý vị và cho phép quý vị thu hồi những khoản thanh toán bị bỏ sót.

·         Ngừng việc thu hồi xe hơi hoặc các tài sản khác.

·         Tránh phiền nhiễu của việc thu nợ.

Điều gì không thể thực hiện thông qua Chương 13?   

 Phá sản Chương 13 KHÔNG THỂ:                    

·         Hủy bỏ khoản hỗ trợ nuôi con quá hạn, thuế tài sản, khoản nợ IRS, và hầu hết các khoản vay dành cho sinh viên.

·         Bảo vệ quý vị khỏi “kiểm tra nóng” hoặc các khoản tiền phải trả khác do phạm tội, hoặc bỏ qua các khoản phạt, phí, tiền phạt và bồi thường do phạm tội.

·         Hủy bỏ nợ phát sinh sau khi đã trình đơn phá sản.

·         Loại trừ quyền của chủ nợ đối với tài sản cố định như các khoản vay mua xe hơi và các biên bản thế chấp nhà.Sau khi phá sản, nhà của quý vị vẫn có thể bị tịch thu và xe hơi của quý vị bị thu hồi nếu quý vị không thanh toán.

Có lựa chọn nào thay cho phá sản không?

Có. Không làm gì cả là một lựa chọn nếu quý vị “kháng án do vô sản.” Nếu tài sản và thu nhập của quý vị được miễn trừ khỏi những đề nghị của chủ nợ theo luật thì quý vị không có gì để chủ nợ có thể lấy đi từ quý vị. Ngoại trừ khoản hỗ trợ nuôi con quá hạn, quý vị không thể bị giam giữ vì không trả nợ. Nếu quý vị không kháng án do vô sản, quý vị có thể thương lượng một thỏa thuận thanh toán với các chủ nợ trước khi trình đơn phá sản. Ủy Ban Thương Mại Liên Bang có các mẹo về lời khuyên tín dụng tại www.consumer.ftc.gov.

Tải về-WORD

Tải về - PDF

Last Review and Update: Sep 25, 2014